Chuyên Gia Cộng Đồng (CBOS)

 
PHẠM HỒNG SƠN
Giám đốc điều hành
 
HOÀNG THÁI ANH

Truyền thông viên / kiêm quản lý dự án

 
CAO TRẦN QUỐC BÌNH
Tiếp cận viên cộng đồng
 
LÊ SƠN TRUNG
Tiếp cận viên cộng đồng
 
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Tiếp cận viên cộng đồng
 
NGUYỄN VĂN BẠN

Trợ lý kế toán

 
NGUYỄN VĂN Y
Tiếp cận viên cộng đồng
 
THÁI ANH KỲ

Tiếp cận viên cộng đồng

 
TRẦN QUANG HUY
Nhân viên M&E
 
THẠCH HOÀNG LUÂN
Tiếp cận viên cộng đồng
 
NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU
Tiếp cận viên cộng đồng
 
DƯƠNG NHƯ THUẦN
Tiếp cận viên cộng đồng
 
TRẦN QUANG TRƯỜNG
Tiếp cận viên cộng đồng